ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ลำดับ เลขลงรับเรือง วันที่รับเรือง ผู้ยื่นเรือง ประเภทสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ทางน้ำที่ล่วงล้ำ กำหนดครบ ยื่นเอกสาร กำหนดครบ การพิจารณา การพิจารณา